Beleidsplan 2019-2023

De stichting

De stichting De Appelschout te Nuenen is op 31 oktober 2019 opgericht. De stichting is een ouderinitiatief van de ouders uitgaande van 4 bewoners. Per 1 maart 2020 hebben 3 bewoners hun intrek genomen. Momenteel zijn er nog 3 bewoners woonachtig maar in een andere samenstelling. Het oprichtingsbestuur van de stichting bestaat uit 3 leden; de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden; voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting, het organiseren alsook faciliteren van zorg op maat voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in een (kleinschalige) woonvoorziening bestemd voor bewoning van deze doelgroep.

Het bevorderen van het welzijn van deze personen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het exploiteren, in stand houden, verkrijgen en/of huren van een (kleinschalige) woonvoor-ziening. Het aangaan van een (gemeenschappelijke) zorgovereenkomst met één of meerdere zorgaanbieders voor alle bewoners alsmede individuele zorgovereenkomsten met de bewoners en/of wettelijke vertegenwoordigers op basis van 24 uurs zorg. Het aangaan van individuele huurovereenkomsten met de bewoners en/of wettelijke vertegenwoordigers. Het werven en aanwenden van fondsen. Alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Doelgroep

Personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die behoefte hebben aan ondersteuning van begeleid zelfstandig wonen. Kort samengevat gaat het om een veilige plek voor kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap.

Ruimte

 Het ouderinitiatief behelst 4 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimtes inclusief voor- en achtertuin. De stichting huurt het pand aan de Schout Appelslaan 24 te Nuenen. De bewoners (momenteel 3 in totaal) huren hun eigen wooneenheid. De gemeenschappelijke ruimtes worden gefinancierd vanuit de PGB’s van de bewoners (Toeslag wooninitiatief) en daarnaast door giften van ouders en sponsoren.

Zorgverlener

De begeleiding van de bewoners wordt vanuit de PGB/WLZ indicatie van de bewoners, uitgevoerd door samenwerkingspartner WoondroomZorg B.V. De samenwerking tussen beide partijen bestaat uit het leveren van geïndiceerde zorg, ondersteuning en begeleiders in dienst van WDZ, aan de bewoners binnen Appelschout. Appelschout treedt hierbij op als zorgaanbieder in het kader van het PGB. WDZ treedt als werkgever op van de bij Appelschout te werk gestelde begeleiders. Tevens verzorgt WDZ de organisatie van de begeleiding.

De bewoner krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft, op basis van de vastgestelde zorgvraag, binnen de beschikbare financiële kaders. Het overkoepelend doel van deze ondersteuning is: mensen met een beperking waar nodig te helpen een zinvol, gelukkig leven op te bouwen, waar mogelijk zelfstandig en midden in de samenleving.

Beleid

Het beleid van de stichting is er op gericht het ouderinitiatief/de woonvoorziening voor onze bewoners in stand te houden wat ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen stelt gezien de huidige regel- en wetgeving.

Donaties en vermogensbeheer

Burgers en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen verwelkomen wij graag als donateur. Ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van onze stichting.

Het beleid met betrekking tot overtollige liquide middelen is, dat deze op een spaarrekening worden gezet totdat deze conform de doelstelling worden ingezet. De stichting kent geen andere vormen van vermogensbeheer.

Acties 2019-2023

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen géén beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed. Rond de jaarwisseling krijgen zij een kleine attentie als blijk van waardering.

 

Adres stichting:         Schout Appelslaan 24, 5673 RM Nuenen

Adres voorzitter:       Kavelaarsstraat 2C, 5708 JC Helmond

Telefoon:                    06-42233977

E-mail:                        bestuur@appelschout.nlinfo@appelschout.nl

Website:                     www.appelschout.nl

Bank:                          NL83 INGB 0007 6919 84

K.v.K.:                         nr. 76258378

RSIN:                          nr. 860564630           

AGB-CODE: 41523056

 

 

Deel deze pagina