Inhoudsopgave

1 Uitgangspunten en visie

2 Bewonersprofiel

3 Aanname criteria bewoners

4 Gewenste woonvorm

4.1 Per bewoner

4.2 Gemeenschappelijk voor alle bewoners

5 Gewenste begeleiding

5.1 Zorgwensen per bewoner

5.2 Zorgwensen algemeen

 

1 Uitgangspunten en visie

Kleinschalige woonvorm met professionele begeleiding.

Een kleine groep van 4 bewoners krijgt (naar behoefte) zorg en ondersteuning van een vast team van medewerkers waarbij uitgegaan wordt van een professionele begeleiding. De bewoners krijgen de noodzakelijke structuur, ondersteuning in een rustige, veilige woonomgeving.

De woonruimte is herkenbaar als “ eigen huis”. Er wordt een gewoon huishouden gevoerd door o.a. (maar niet verplicht) samen te eten, af te wassen, boodschappen te doen en eten te koken. De zorg en de begeleiding is afgestemd op de individuele behoeften van de verschillende bewoners.

Rustige woonomgeving
Het pedagogisch klimaat in de woonomgeving moet aangepast zijn aan de behoefte van de bewoners. Dit betekent doordat het een kleinschalige woning is met maximaal 4 bewoners dat er sprake is van een rustige woonomgeving met relatief weinig prikkels. De bewoners ontvangen van de begeleiding een stimulans bij het inrichten van het dagelijks leven, waarbij ruimte is voor het invullen van hun wensen en voorkeuren t.a.v. bijvoorbeeld werk, eten, tijden van opstaan etc.

Ouderinitiatief
Stichting De Appelschout is een ouderinitiatief, dit houdt in dat de ouders nauw betrokken willen blijven bij de zorg en begeleiding van hun kinderen. Het is dus belangrijk dat de ouders het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn over de te volgen koers en de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van de begeleiding, zorg en woonomgeving.

2 Bewonersprofiel

Bij de bewoners van stichting De Appelschout geldt het volgende profiel:

–    Het gaat om een rustig persoon.

–    Vooralsnog wordt uitgegaan van een leeftijd van 20 – 40 jaar.

 

3 Aanname criteria bewoners

Bij het selecteren van nieuwe bewoners moet op een aantal aspecten goed gelet worden. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is of stichting De Appelschout die zorg kan bieden die de kandidaat- bewoner nodig heeft “om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven”.

Verder is het belangrijk dat de kandidaat- bewoner past bij de aanwezige bewonersgroep en zijn of haar ouders/vertegenwoordigers passen bij de aanwezige ouder/vertegenwoordigersgroep. Aangezien er sprake is van een ouderinitiatief, waarbij blijvende betrokkenheid van het sociale systeem uitgangspunt is, is het belangrijk dat de ouder/vertegenwoordigersgroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg.

Stichting De Appelschout heeft een “procedure aanmelding nieuwe bewoners voor De Appelschout” uitgewerkt. Het is belangrijk dat een dergelijke procedure met een grote mate van zorgvuldigheid doorlopen wordt. Het is immers de bedoeling dat de bewoners gedurende vele jaren samen in het wooninitiatief wonen.

4 Gewenste woonvorm

Een wooninitiatief bestaande uit 4 wooneenheden met daarbij behorende gemeenschappelijke ruimtes. Een kleinschalige woonvoorziening met zo min mogelijk overtollige prikkels.

4.1 Per bewoner

De woonunit van de bewoner bestaat uit:

– Zit/slaapkamer met aansluiting tv, pc en audio- apparatuur

– Airco aanwezig

– Badkamer incl. douche met thermostaat kranen, toilet, wastafel

– Passende voorzieningen m.b.t. veiligheid

– Eigen huisnummer

4.2 Gemeenschappelijk voor alle bewoners

– De huiskamer, een ontmoetingsplaats voor de bewoners waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden zowel in de begeleidende als recreatieve sfeer

– Gezamenlijke huiskamer met open keuken en eetkamer

– Airco aanwezig

– Gemeenschappelijk toiletruimte

– Afsluitbare berging tevens fietsenstalling

– Aangelegde tuin

Het is belangrijk dat het in huis rustig is. Rust en structuur staan voorop. De bewoners moeten kunnen ontspannen en uitademen van de bezigheden overdag. Sociaal gedrag wordt, rekening houdend met de grenzen van de individuele bewoner, gestimuleerd.

5 Gewenste begeleiding

Stichting De Appelschout heeft een zorgcontract afgesloten met WoondroomZorg, die de professionele begeleiding van onze bewoners verzorgt. Bij WoondroomZorg staat de “eigen regie” van de ouders/vertegenwoordigers centraal.
Bij de begeleiding van de bewoners staat de individuele zorgvraag centraal. De ouders/ vertegenwoordigers worden hierbij nauw betrokken. Het hebben van regie bij de begeleiding van hun kind is een belangrijk uitgangspunt binnen dit ouderinitiatief.
De inzet van begeleiding is flexibel en kan worden aangepast aan de intensiteit van de individuele zorgvraag. Maximale zorg is financieel haalbaar door combinatie van de zorgvraag en bundeling van de beschikbare budgetten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het belang van één bewoner nooit boven het belang van de totale groep gesteld kan worden.

De kwaliteit van de begeleiding is goed en dient minimaal te voldoen aan de daarvoor door de overheid gestelde eisen. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de privacy van de bewoners.

5.1 Zorgwensen per bewoner

Per bewoner wordt een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld in nauwe samenwerking met ouders of naastbetrokkenen. De gewenste begeleiding wordt individueel vastgesteld en in het begeleidingsplan vastgelegd.
Begeleiding vindt plaats op allerlei gebieden, afhankelijk van de behoeften van de bewoner. Hierbij kan worden gedacht aan:

– Huishoudelijke ondersteuning

– Sociale, emotionele ondersteuning

– Emotionele ondersteuning

– Hulp bij het plannen van activiteiten en invulling van de vrije tijd

– Hulp bij zelfverzorging

– Ondersteuning bij (dag) activiteiten

– Hulp bij koken en andere huishoudelijke taken

– Etc.

5.2 Zorgwensen algemeen

De aard van de zorgvraag van de bewoners is zodanig dat zij 24- uurszorg nodig hebben. Dit houdt o.a. in dat er, zodra er een bewoner thuis is altijd fysiek begeleiding in het wooninitiatief aanwezig is of de mogelijkheid bestaat dat er via een alarmknop hulp ingeroepen kan worden. Een belangrijke taak van de begeleiding is het voor de bewoners waarborgen van een sociaal veilige omgeving en het bewaken van de privacy.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de bewoners overdag op werkdagen de meeste dagdelen buitenshuis dagbesteding hebben. Zodra dit niet het geval is wordt er gekeken naar een andere oplossing.

Deel deze pagina